فنی و مهندسی

ارایه کلیه خدمات مطالعاتی مشاوره اجراء و نگهداری طرحها

تاسیسات زیربنائی :    عمران ، معماری ، فضای سبز ، آب

مشاوره : در طراحی سازه های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی

اجراء : مجری سازه های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی

تهیه مصالح : سازه ایی و ساختمانی و زیر بنایی