بیمه

نماینده بیمه سامان ، پاسارگاد و ایران 

بیمه عمر و تشکیل سرمایه

بیمه مهندسی سامان

بیمه خانه امن سامان

بیمه مسولیت سامان

بیمه باربری سامان

بیمه عمر و حوادث گروهی سامان

بیمه حوادث ان

فرادی سامان

بیمه تکمیلی سامان