درباره ما

موقعیت های علمی تحقیقاتی اجرایی و عضویت در مجامع

عضویت در بنیان چهره های ماندگار مدیریت ایران                             عضویت در انجمن مدیریت ایران

عضویت در کنفدراسیون برند ایران                                                  عضویت در مدیریت سبز ایران

عضویت نظام معماران خراسان رضوی                                             عضویت در انجمن فضای سبز خراسان رضوی

عضویت در انجمن گیاهان دارویی هندوستان                                    عضویت در انجمن گیاهان دارویی ایران

عضویت در انجمن باغبانی ایران                                                    عضویت در انجمن آبخیزداری

عضویت در بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایر                                عضویت در انجمن پرستاران خراسان رضوی

عضویت در آکادمی منابع انسانی اروپا                                            عضویت در بنیاد جهانی انرژی

سویئس BEFعضویت در                                                             عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا

اروپا EFMD  عضویت در                                                             عضویت در نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 تدریس دانشگاه                                                                       عضویت در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مدارج علمی اعضاء و همکاران

دکترای مدیریت استراتژیک                                                                    دکترای اقتصاد

دکترای منابع طبیعی گرایش جنگل                                                         دکترای افتخاری بنیاد اروپایی مدیریت

دکترای عمران                                                                           دکترای معماری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی                                                             کارشناس ارشد منابع طبیعی

کارشناس ارشد معماری                                                                           کارشناس ارشد حسابداری و مدیریت مالی

کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی                                                    کارشناس ارشد کشاورزی وگرایش آب آبیاری

کارشناس عمران گرایش آب                                                                     کارشناس طراحی فضایی سبز

کارشناس کشاورزی گرایش گیاهان دارویی                                              کارشناس تاسیسات

کارشناس برق                                                                                         کارشناس شیمی گاز

کارشناس ارشد طب ورزشی                                                                    کارشناس  ارشد حقوق

کارشناس ارشد پرستاری                                                                         کارشناس صنایع چوب