حمایت از طرح ها

یکی از انواع خدمات مشاوره ایی و آموزشی ما حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وحمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پيش برد مرز هاي دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولويت هاي علمي در شاخه هاي مختلف علوم و در چارچوب عرصه های اولویت دار در کشور  اعلام می شود.

طرحهای پژوهشی در سه گروه طرحهای پژوهشی خرد، کلان و بین‌المللی بررسی می‌شود.

  • طرح‌های پژوهشی خرد شامل طرح‌هایی است که از سوی پژوهشگران در موضوع‌هایی با فراگیری محدود یا خرد و تخصصی به کارگروه ذیربط پیشنهاد می‌شوند.
  • طرح‌های پژوهشی کلان، شامل طرح‌هایی است که از سوی پژوهشگران در موضوع‌هایی با فراگیری ملی به کارگروه ذیربط پیشنهاد می‌شود. در برخی موارد طرح‌های کلان به صورت موردی یا سفارشی به کارگروه ذیربط پیشنهاد می‌شود.
  • طرح‌های پژوهشی بین‌المللی شامل طرح‌هایی است که از سوی پژوهشگران مقیم ایران و یا پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور در موضوع‌های فراملی به کارگروه ذیربط پیشنهاد می‌شود.